Štylistická korektúra

Pri štylistické korektúre, ktorú obsahuje bakalárska práca je vhodné sa okrem už uvedeného zamerať napríklad na konkrétne problémové oblasti. Časté opakovanie rovnakých slov, alebo slov s rovnakým slovným základom (najmä v rámci jednej vety). Správne a logické radenie slov tak, aby veta nebola kostrbatá, aby sa dobre čítala, aby bol po prvom prečítaní jasne viditeľný jej význam, používanie skratiek a symbolov (je potreba je pri prvom výskyte vysvetliť, ideálne v poznámke pod čiarou, alebo v zátvorke, výnimkou sú iba všeobecne známa označenia, ako napr. EÚ – Európska únia, cm – centimeter atď.), projekt písať jednotnú formou, ideálne v trpnom rode, ktorý sa k vedeckému textu hodí najlepšie.

Čo by mal obsahovať záver                                  

Záver je v zásade najdôležitejšie kapitolou projektu a je preto potrebné mu venovať náležitú pozornosť. Študenti ho však zvyčajne píšu v časovej tiesni tesne pred termínom odovzdania, sú už vyčerpaní tvorbou hlavného textu, ktorú bakalárska  práca obsahuje a záver spíšu len tak pre formu – to je však zásadná chyba. Ak existuje nejaká pasáž, ktorú bude hodnotiteľ prakticky s istotou čítať, je to práve záver projektu. V závere, podobne ako v úvode, by mali byť uvedené určité povinné odseku (hoci ani tu nie je všeobecne záväzná úprava stanovená). Záver by mal predovšetkým korešpondovať s úvodom.