Mať istotu, že kupujete zdravú a funkčnú nehnuteľnosť, je veľmi dôležité

Kolaudácie prebiehajú pri odovzdávaní novej stavby do užívania a pri tomto procese sa predkladajú aj mnohé certifikáty, napríklad energetický certifikát, ktorý je akýmsi vysvedčením pre každú novú stavbu. Podľa jeho obsahu sa nový vlastník dozvie v akom stave preberá do svojho vlastníctva či prenájmu danú nehnuteľnosť. Vypracovať si ho môžete nechať kdekoľvek na Slovensku.

Certifikát treba viditeľne umiestniť

Mnoho stavieb, ktoré majú už svoje roky, prechádza významnou obnovou, ale stavia sa aj veľa nových budov na bývanie či iný účel, ktoré sa pred užívaním musia skolaudovať, aby boli zabezpečené všetky požiadavky bezpečného používania všetkých jej častí a vybavenia. Na to slúži energetický certifikát budov kolaudácia, pri ktorej sa kontrolujú projekty a ich dodržanie v skutočnosti, ale aj certifikáty materiálov, konštrukcií a podobne.

V energetickom certifikáte sa uvádzajú vlastnosti budovy, jej potreba elektrickej energie, údaje o vnútornom aj vonkajšom prostredí podľa noriem, ale aj skutočnom technickom vybavení či použití stavebných materiálov, všetko na základe platných zákonov. Každý vlastník, ktorý má nejaký vzťah k nehnuteľnosti, musí uchovávať platný certifikát do skončenia jeho platnosti.

Množstvá bytov na jednom mieste

Zároveň musí:

  • Platný certifikát odovzdať novému majiteľovi pri predaji budovy
  • Osvedčenú kópiu musí odovzdať novému nájomcovi pri prenájme budovy
  • Pre budovy s rozlohou viac ako 250m2 podlahovej plochy, ktorú navštevuje verejnosť alebo ju užívajú verejne činné orgány či s viac ako 500m2 plochy, ak ju často navštevuje verejnosť, platí táto povinnosť takisto
  • Pri oceňovaní stavieb na trhu je certifikát veľmi dôležitý hľadiska informácií o stave budovy, čo je dôležité hlavne pre záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, dozvie sa z neho spotrebu energie, hospodárnosť budovy
  • Energetický certifikát je nutné vypracovať v dvoch vyhotoveniach, aby jedno mohlo byť súčasťou registratúry a druhé dostane vlastník
  • Budovy postavené po 1.1.2016 majú povinnosť splniť energetickú triedu A1 spotreby primárnej energie
  • Stavby spred 31.12.2015 musia spĺňať požiadavku primárnej energie v energetickej triede B
  • -Na certifikáte sa táto primárna energia nachádza v pravom hornom rohu na jeho prvej strane